Russia and the World: 2017 IMEMO Forecast


File Size437.44 KB
Create Date22.5.2017
Enter Correct Password to Download

Dynkin, V. Baranovsky, I. Kobrinskaya,
 G. Machavariany, S. Afontsev, A. Kuznetsov,
 F. Voytolovsky, V. Shvydko, S. Utkin, D. Malysheva, V. Mikheev, S. Lukonin, A. Fedorovsky, B. Frumkin, V. Zhuravleva, V. Kuznetsov, K. Voda, N. Toganova, A. Devyatkov, O. Shyshkina., 

IMEMO – Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences