Russia and the World: 2017 IMEMO Forecast


File Size437.44 KB
Create Date13.12.2017
Download

Dynkin, V. Baranovsky, I. Kobrinskaya,
 G. Machavariany, S. Afontsev, A. Kuznetsov,
 F. Voytolovsky, V. Shvydko, S. Utkin, D. Malysheva, V. Mikheev, S. Lukonin, A. Fedorovsky, B. Frumkin, V. Zhuravleva, V. Kuznetsov, K. Voda, N. Toganova, A. Devyatkov, O. Shyshkina., 

IMEMO – Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences