Russia and the World: 2017 IMEMO Forecast


File Size437.44 KB
Create Date14.5.2017
Enter Correct Password to Download

Dynkin, V. Baranovsky, I. Kobrinskaya,
 G. Machavariany, S. Afontsev, A. Kuznetsov,
 F. Voytolovsky, V. Shvydko, S. Utkin, D. Malysheva, V. Mikheev, S. Lukonin, A. Fedorovsky, B. Frumkin, V. Zhuravleva, V. Kuznetsov, K. Voda, N. Toganova, A. Devyatkov, O. Shyshkina.