Russia and the World: 2017 IMEMO Forecast


Version
Enter Correct Password to Download

Dynkin, V. Baranovsky, I. Kobrinskaya,
 G. Machavariany, S. Afontsev, A. Kuznetsov,
 F. Voytolovsky, V. Shvydko, S. Utkin, D. Malysheva, V. Mikheev, S. Lukonin, A. Fedorovsky, B. Frumkin, V. Zhuravleva, V. Kuznetsov, K. Voda, N. Toganova, A. Devyatkov, O. Shyshkina.